Ga naar inhoud

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – DISTRIFUND GROUP

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

1.1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle leveringen van goederen uitgevoerd door Distrifund Group, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent, Oudeheerweg 8 (KBO nr. xxxx), en dit met afwijzing van alle andersluidende voorwaarden van de klant.

1.2. Elke bestelling of opdracht houdt een aanvaarding in van deze algemene voorwaarden, zonder enig voorbehoud, door de klant die verklaart daarvan voor de totstandkoming van de overeenkomst kennis te hebben genomen in een voor hem begrijpbare taal. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden erkent de klant dat elk van deze voorwaarden werkelijk gewild is en geen kennelijk ovenwicht schept in de overeenkomst tussen hem en Distrifund Group.

1.3. Elke bestelling of opdracht dient aanvaard te worden door Distrifund Group alvorens deze een overeenkomst doet ontstaan.

ARTIKEL 2: LEVERING

2.1. De aan de klant meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en derhalve niet bindend. De loutere overschrijding van de verwachte leverings- en/of uitvoeringstermijnen geeft derhalve geen aanleiding tot toekenning van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst.

2.2. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling. De klant erkent door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden dat met dit risico rekening werd gehouden bij de prijsbepaling. Zonder deze bepaling zou de overeenkomst tussen de klant en Distrifund Group niet aan dezelfde prijs zijn gesloten.

ARTIKEL 3: PRIJS EN BETALING

3.1. De klant verbindt zich tot betaling van de geleverde goederen zoals deze worden omschreven in de factuur.

3.2. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn de facturen contant betaalbaar, op de zetel van Distrifund Group in de valuta opgegeven op de factuur. Het wisselkoersrisico is ten laste van de klant.

3.3. Klachten omtrent facturen dienen door de klant onverwijld en uiterlijk binnen de 5 werkdagen schriftelijk te worden gemeld op straffe van verval.

3.4. Het uitblijven van betaling van een vervallen factuur brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle verschuldigde bedragen met zich mee, welke ook de voorafgaandelijk toegestane modaliteiten van betaling waren.

3.5. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinteresten verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 20% op het openstaande factuurbedrag verschuldigd, zonder dat deze minder dan 50,00 euro bedraagt. Dit onverminderd het recht van Distrifund Group om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

3.6. Distrifund Group behoudt zich het recht voor om in geval van niet-betaling de overeenkomst te ontbinden wegens niet-betaling, in welk geval de klant de vergoeding voorzien in artikel 6.2. verschuldigd is.

3.7. Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, mogen agenten of vertegenwoordigers van Distrifund Group de factuurbedragen niet innen. Een betaling aan agenten of vertegenwoordigers bevrijdt de klant op geen enkele manier van haar betaling ten aanzien van Distrifund Group .

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Door de aanvaarding van de levering van de goederen erkent de klant dat Distrifund Group meteen voldaan heeft aan zijn leveringsplicht. De klant verbindt er zich toe om de goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk binnen de achtenveertig (48) uur na de levering schriftelijk aan Distrifund Group te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik werden genomen.

4.2. Distrifund Group is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet naleving van haar contractuele of wettelijke verbintenissen, indien en slechts voor zover die schade is veroorzaakt door haar zware fout of bedrog. Voor overige fouten is zij niet aansprakelijk.

4.3. Ingeval Distrifund Group aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen. Distrifund Group is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en kosten, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, commerciële schade, productieverlies of schade aan derden.

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1. Alle goederen blijven eigendom van Distrifund Group tot op het ogenblik van volledige betaling door de klant.

5.2. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud, draagt de klant vanaf het moment van verzending het risico van verlies, diefstal, tenietgaan of beschadiging van de goederen, door welke oorzaken ook ontstaan en/of voor de schade door deze goederen veroorzaakt. De klant erkent door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden dat met dit risico rekening werd gehouden bij de prijsbepaling.

ARTIKEL 6: ONTBINDING

6.1. Distrifund Group heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de klant in gebreke blijft één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen, (ii) indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant of door staking van betaling of de aanvraag van een insolventieprocedure, (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant.

6.2. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant is Distrifund Group gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage 20% van de overeengekomen prijs, onverminderd haar recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Deze forfaitaire schadevergoeding is evenredig aan het nadeel dat Distrifund Group lijdt door de niet-uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

7.1. Geschillen in het kader van de overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

7.2. Iedere betwisting betreffende het bestaan of de uitvoering en de interpretatie van de overeenkomst valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied Gent, afdeling Gent.